Alfatech Vietnam Co., Ltd

RSS

News

-Friday, March 11, 2022 What's new in BricsCAD Mechanical V23 ?
Our latest release brings improvements to the tools and features you love as well as new functionality and UI that will supercharge your productivity. Let's learn about changes in BricsCAD Mechanical V23.
-Thursday, December 3, 2020 Twinmotion for BricsCAD
Epic Games’ Twinmotion for BricsCAD
-Thursday, December 3, 2020 BricsCAD for Visualisation
World-class, real-time rendering and model visualization
-Friday, April 5, 2019 BricsCAD V19 Promotion by April 30
All 10% discount!!
-Thursday, November 29, 2018 BricsCAD V19 có gì mới?
Phiên bản hệ thống CAD trên nền .dwg tốt nhất thế giới đã được phát hành. Định dạng .dwg của tương lai đã có sẵn trong bản phát hành BricsCAD® V19. V19 mở rộng quy trình làm việc quen thuộc của BricsCAD, hiệu quả về chi phí cho việc soạn thảo tổng quát, thiết kế cơ khí và xây dựng thông tin mô hình. Tất cả các quy trình làm việc này có sẵn trong một họ sản phẩm duy nhất. Có hằng trăm tính năng mới, cải tiến và sửa chữa quy trình làm việc trong phiên bản BricsCAD chính thức này. Sau đây là một số tính năng thú vị nhất trong BricsCAD V19.